Jak ograniczyć deficyt specjalistów informatyków w Polsce?

  • 17-10-2022
  • KG

Deficyt specjalistów informatyki, sięgający – wg różnych szacunków – od 40 do blisko 100.000 osób, jest jednym z najważniejszych wyzwań rynku pracy i rozwoju cyfrowego Polski do roku 2030. Według ekspertów braków tych nie uda się zlikwidować dotychczasowymi formami kształcenia formalnego (szkoły branżowe, uczelnie) i pozaformalnego (szkolenia, kursy, bootcampy).

Jak zatem możemy ograniczyć, a może zlikwidować deficyt specjalistów ICT w Polsce? O tym będziemy debatować podczas specjalnej (nie)konferencji zorganizowanej przez SMWI wspólnie z partnerami. Ambicją organizatorów procesu debat, który mieści się pod nazwą (nie)konferencji jest wypracowanie praktycznych propozycji działań, nowych modeli i form kształcenia oraz wskazania na najważniejsze bariery dotychczas ograniczające zakres działań mających na celu zwiększenie liczby specjalistów ICT.

Taka debata jest niezwykle potrzebna u progu nowej perspektywy budżetowej UE lat 2021-2027, w której na edukację cyfrową w Polsce przewidziano kilka miliardów złotych.

Na (nie)konferencję złożą się: debaty środowisk interesariuszy edukacji cyfrowej oraz debata plenarna.     

W listopadzie br. odbędą się 4 debaty online przedstawicieli środowisk:

  • Nauki, uczelni wyższych – koordynowana przez Sekcję Edukacji Cyfrowej Komitetu Informatyki PAN

Prowadzący: Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Debatę zaplanowano na 15 listopada w godzinach 17:00 – 19:00.

  • Szkół podstawowych i ponadpodstawowych koordynowana przez Zespół Ekspertów Zewnętrznych ds. Kompetencji Cyfrowych Rady ds. Cyfryzacji 

Prowadząca: dr Anna Beata Kwiatkowska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Debatę zaplanowano na 25 listopada w godzinach 10:00 – 14:00.

  • Organizacji pozarządowych i firm szkoleniowych – koordynowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Prowadzący: Artur Krawczyk, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Termin debaty zostanie zaprezentowany wkrótce.

  • Firm sektora ICT – koordynowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka

Prowadzący: dr Tomasz Kulisiewicz, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Termin debaty zostanie zaprezentowany wkrótce.

Wynikiem dyskusji podczas tych debat będą 4 rekomendacje środowiskowe proponujące nowe formy, modele i sposoby zmniejszenia deficytu specjalistów informatyków w Polsce w najbliższych latach.  

16 grudnia br. w Warszawie zostanie zorganizowana – w modelu hybrydowym – debata plenarna, podczas której przedstawiciele 4 środowisk przedstawią wyniki listopadowych debat i  dyskutować będą nad kształtem rekomendacji dla władz państwa – zbiorczym dokumentem, rezultatem procesu debat. Finalny dokument rekomendacji zostanie  następnie przekazany wysokim przedstawicielom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.


REJESTRACJA

Rejestracji na debaty środowiskowe należy dokonywać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Po rejestracji otrzymają Państwo jej potwierdzenie, a następnie link do wybranej debaty środowiskowej w aplikacji MS TEAMS. 

Formularz rejestracyjny oraz link do udziału w debacie plenarnej udostępnimy w ostatniej dekadzie listopada.