Szkolenia - Jak zarządzać w cyfrowej szkole

Jesteś menedżerem szkoły i chcesz przekształcić swoją placówkę
w szkołę epoki cyfrowej?

Oto 3 kroki, które powinieneś zrobić, a my Ci w tym pomożemy!

 

1. TWORZYMY ŚRODOWISKO CYFROWE

Celem cyfryzacji szkoły jest stworzenie w szkole środowiska edukacyjnego, w którym nauczyciel i uczniowie mogą korzystać z komputerów, oprogramowania i urządzeń cyfrowych oraz komunikować się poprzez Internet w sposób naturalny i nie wymagający żadnych specjalnych zabiegów. Stworzenie dogodnych warunków pracy oraz ich przeszkolenie metodą fabryczną spowoduje, że nauczyciele chętnie sięgać będą po technologie cyfrowe w  codziennej praktyce nauczania.

6-elementow-cyfrowej-szk

Środowisko takie wymaga wzajemnie uzupełniających i wspierających się elementów:

 • szerokopasmowego dostępu do sieci Internet
 • wysokiej jakości sieci bezprzewodowej zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników i danych
 • indywidualnych urządzeń cyfrowych dla nauczycieli (laptopy, tablety)
 • mobilnych pracowni komputerowych dla uczniów
 • standaryzowanego, ujednoliconego i bezpiecznego oprogramowania
 • interaktywnych i multimedialnych systemów prezentacji
 • cyfrowych laboratoriów pomiarowych do przedmiotów przyrodniczych
 • cyfrowych laboratoriów językowych
 • instalacji i integracji systemów
 • szkoleń wdrożeniowych z obsługi systemów
 • szkoleń dydaktycznych
 • dostępu do materiałów dydaktycznych i dziennika elektronicznego w „chmurze”
 • konserwacji i utrzymania systemów.
 
Szczegółową ofertę dotyczącą tworzenia środowiska cyfrowej szkoły wraz z pokazem sprzętów, narzędzi i oprogramowania eksperci Fabryki Przyszłości mogą przedstawić na spotkaniu z kierownictwem szkoły w dowolnie wybranym terminie.
 
Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z Arturem Krawczykiem, tel. 503 357 587, a.krawczyk@mwi.pl

2. WDRAŻAMY NOWY MODEL DYDAKTYKI CYFROWEJ

Istotą potrzebnej zmiany nie jest tylko zakup sprzętu – laptopów, tablic multimedialnych czy rzutników cyfrowych. Konieczne jest przygotowanie do wdrażania nowego modelu dydaktyki cyfrowej w szkole, podporządkowane zasadniczemu celowi, jakim jest zwiększenie zainteresowania ucznia aktywnym udziałem w lekcjach, a co za tym idzie – skuteczności nauczania.

Wdrażanie TIK w szkołach nie jest łatwe. To proces złożony. Oprócz kwestii czysto technicznych, jak zdobycie dodatkowych środków i zakup sprzętu, dyrektorzy szkół stają przed wyzwaniem wprowadzenia istotnymi zmian w sferze społecznej. Technologie informacyjne zmieniają sposób komunikacji, organizacji pracy, przepływu informacji w szkole, a także sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych.

cyfrowa szkoła

JESTEŚ GOTOWY NA TRANSFORMACJĘ SWOJEJ SZKOŁY?

Jeśli tak, to właśnie dla Ciebie opracowaliśmy nowatorski program szkoleniowy "JAK ZARZĄDZAĆ W CYFROWEJ SZKOLE?", który odpowiada na najistotniejsze potrzeby i wyzwania stojące przed dyrektorami wprowadzającymi dydaktykę cyfrową w zarządzanych przez siebie szkołach!

Szkolenie służy przygotowaniu dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących do wdrożenia zmiany w kierunku zapewnienia optymalnej organizacji pracy szkoły, sprzyjającej zastosowaniu dydaktyk cyfrowych. Pokazuje też, jak stopniowo wprowadzać taką zmianę w szkole, nie zapominając o różnych praktycznych aspektach, jak sprzęt i organizacja pracy.

Tematyka warsztatów:

 • Budowanie strategii transformacji szkoły w kierunku „cyfrowej szkoły”
 • Bariery związane z wykorzystaniem narzędzi TIK w pracy dyrektora szkoły
 • Przegląd innowacyjnych metod dydaktycznych, tj. odwrócona klasa, metoda projektowa, metoda problemowa, blended learning i gamifikacja
 • System motywowania nauczycieli do wykorzystania w pracy metod opartych na dydaktyce cyfrowej
 • Katalog porad dla dyrektorów wdrażających rozwiązania systemowe nowego modelu dydaktyki cyfrowej w szkołach

Co zapewniamy:

 • wysoko wykwalifikowanych trenerów Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie
 • 8 godzin dydaktycznych zajęć warsztatowych
  (45 min.)
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia
 • mobilną pracownię edukacji cyfrowej
  (z łączem internetowym), w skład której wchodzą m.in.: tablety, laptopy, projektor multimedialny, skaner, wizualizer
 • materiały dydaktyczne
 
Szczegółową ofertę dotyczącą szkoleń dla dyrektorów eksperci Fabryki Przyszłości mogą przedstawić telefonicznie lub podczas spotkania z kierownictwem szkoły w dowolnie wybranym terminie.
Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z Arturem Krawczykiem, tel. 503 357 587, a.krawczyk@mwi.pl

3. MOTYWUJEMY i INSPIRUJEMY NAUCZYCIELI

obawy przed TIKCoraz szersza obecność TIK w szkole wywołuje czasami opór i niechęć wśród nauczycieli, którzy czują rosnące obawy wobec technologii, widząc więcej zagrożeń niż pożytku z jej stosowania na lekcjach.

Opracowane przez ekspertów Fabryki Przyszłości warsztaty przygotowują dyrektorów szkół do radzenia sobie w takiej sytuacji: pokazują jak mogą inspirować i zachęcać grono pedagogiczne do wykorzystania TIK w swoich zajęciach dydaktycznych w nowym modelu dydaktyki cyfrowej.

A jak przekonać nauczycieli do zmiany postawy wobec TIK?

Temu służy nowatorski system szkoleń, prowadzący do świadomego, skutecznego i intensywnego wykorzystywania nowoczesnych narzędzi dydaktyki cyfrowej przez nauczycieli wypracowany przez ekspertów Fabryki Przyszłości. Oferujemy dwa formaty kilkudniowych szkoleń "Metoda fabrycza dydaktyki cyfrowej" oraz "Narzędziownia dydaktyki cyfrowej".

badanieSystem ten opracowaliśmy wykorzystując doświadczenia projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego – pierwszego w Polsce projektu systemowego, poświęconego praktycznemu rozwiązywaniu problemów dyrektorów szkół i nauczycieli związanych z wykorzystaniem treści i narzędzi cyfrowych w codziennej praktyce dydaktycznej. Projekt ten zaplanowaliśmy wobec zdiagnozowanego w badaniach deficytu kompetencji nauczycieli odnoszących się do umiejętności stosowania aktywizujących ucznia metod dydaktycznych (w miejsce tradycyjnego wykładu) oraz powiązanych z nimi kompetencji cyfrowych nauczyciela. Badania potwierdziły, iż przerażająca grupa nauczycieli – niezależnie od wieku – ukończywszy poświadczone certyfikatami kursy komputerowe, nie potrafi wykorzystać w praktyce nauczania zdobytych podczas nich umiejętnosci i wiedzy, bądź też nie posiadała tych ostatnich, bowiem kursy te nie odnosily się do potrzeb nauczyciela jako dydaktyka.    

Poznaj naszą ofertę szkoleniową

W trakcie projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego wypracowaliśmy nowoczesną metodykę prowadzenia zajęć edukacyjnych z nauczycielami i dyrektorami szkół, a także wypracowaliśmy sposoby aktywizacji nauczycieli do wprowadzania interaktywnych metod uczenia (się). Dzięki nim zmieniły się postawy nauczycieli uczestniczących w warsztatach i szkoleniach względem narzędzi i metod cyfrowych. Zaczęli oni na lekcjach z powodzeniem wykorzystywać nowopoznane aktywizujące ucznia metody dydaktyczne, a w praktyce np. tworzyć filmy dla swoich uczniów, przygotowywać prezentacje na platformie PREZI i tworzyć klasowe grupy robocze na Facebooku.

Szkolenia mają na celu zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą metodyczną, pozwalającą skutecznie wykorzystywać narzędzia TIK w dydaktyce. W ramach warsztatów, dyskusji i ćwiczeń uczestnicy szkolenia pozyskają umiejętności niezbędne do skutecznego i sprawnego korzystania z metod dydaktyki cyfrowej podczas lekcji. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach będą potrafili zarówno zwiększyć liczbę stosowanych narzędzi i edukacyjnych zasobów cyfrowych, jak też dobierać je trafniej do potrzeb uczniów i wymagań podstawy programowej.

Zobacz więcej w "Ofercie dla nauczycieli"